Αρχική » Δήμος Σικυωνίων: Δωρεάν Εξετάσεις Ελέγχου Ακουστικής Ικανότητας

Δήμος Σικυωνίων: Δωρεάν Εξετάσεις Ελέγχου Ακουστικής Ικανότητας

by Κ. Α.

Κιάτο, 17/06/2024

Δήμος Σικυωνίων: Δωρεάν Εξετάσεις

Ελέγχου Ακουστικής Ικανότητας

Δωρεάν Εξετάσειςελέγχου Ακουστικής Ικανότητας προγραμματίζονται στον Δήμο

ΣικυωνίωντηνΤετάρτη3 Ιουλίου2024,σεσυνεργασίαμετοΕλληνικόΔιαδημοτικό

ΔίκτυοΥγιώνΠόλεων(ΕΔΔΥΠΠΥ)καιτηνΕταιρείαAKOUSTIKAMEDICA.Ηδράση

πουφέρειτηντίτλο«Αγαπήστετααυτιάσας»καισκοπόέχειτηνπρόληψηκαι

πρώιμηδιάγνωση,θαπραγματοποιηθείαπόσυνεργαζόμενοΩΡΛΙατρό,στοΚΑΠΗ

Κιάτου [Κλεισθένους 57] από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού τηλεφωνικά στο τηλ.

2742025994, καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9:00-14:30.

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος

Ηακοήθεωρείταιησημαντικότερηαπότιςπέντεαισθήσεις,διασφαλίζει

την επικοινωνία και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων και είναι η

βασικότερη παράμετρος στην ανάπτυξη της ομιλίας, της μάθησης και της

επικοινωνίας και συμβάλει στην αντίληψη του χώρου συμπληρώνοντας

έτσιτηναίσθησητηςόρασης. 1στους10 αντιμετωπίζειδυσκολίαμετην

ακοήτου,ηβαρηκοΐαείναι η3ηπιοδιαδεδομένηχρόνιαπάθησηστην3η

ηλικία(μετάτηνυπέρτασηκαιτηναρθρίτιδα)ενώ 1στα3άτομαάνω

των65ετών-συνολικά165εκατομμύριαάνθρωποιπαγκοσμίως-ζειμε

απώλεια ακοής.

Οπροληπτικόςέλεγχοςακουστικήςικανότηταςξεκινάεισεγυναίκεςκαι

άνδρεςμετάτηνηλικίατων50ετώνκαιεπαναλαμβάνετεετησίως,ενώ

σεπεριπτώσειςμεοικογενειακόιστορικόοπροληπτικόςέλεγχοςμπορεί

να ξεκινήσει και σε νεαρότερη ηλικία.