Αρχική » Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

by Κ. Α.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 15η
Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 2. Καθορισμός περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα που θα συμμετέχει με εκπρόσωπό της στο Δ.Σ της
  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης –
  Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
 3. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
  ΠΡΩΤΟΒΑΣΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΣΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 5. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 6. Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
  Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 7. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της
  εταιρείας «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 21 του Καταστατικού
  της Εταιρείας.
 8. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δημου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στο Διοικητικό
  Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9
  του Καταστατικού της Εταιρείας.
 9. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου, α) στη Γενική
  Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. και β) στην Επιτροπή Διαχείρισης
  Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER 2014-2020 Βόρειας Πελοποννήσου.
 10. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως Πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου α)
  στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου την 09-02-2024 και β) στο Εθνικό Διαδημοτικο Δίκτυο Υγιών Πόλεων
  για τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν το Δίκτυο.
 11. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
  Περιφερειακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027».
 12. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 13. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για την συγκρότηση
  επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2734/99 «Σύσταση Επιτροπής περί εγκατάστασης
  εκδιδόμενων προσώπων με αμοιβή.
 14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης.
 15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης.
 16. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και
  έκδοση επιταγών.
 17. Ανάκληση των αποφάσεων που αφορούν δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε
  Συλλόγους και Φορείς.
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης
  ιδοκτήτριας κ. Παπαμιχαήλ Μιχαλίτσας του Δημητρίου.
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων
  ιδοκτητριών Μαργαρίτας Ζαντρίμα του Αθανασίου και Μαρίας Ζαντρίμα του Σπυρίδωνα.
 20. Χορήγηση ή μη έγκρισης εισόδου -εξόδου οχημάτων εγκατάστασης «Βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών
  (κουφωμάτων αλουμινίου) στη θέση ΄΄ΠΟΥΡΝΕΡΙ’’ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
 21. Χορήγηση ή μη έγκρισης εισόδου -εξόδου οχημάτων εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού
  Αρχαίας Κορίνθου και της «Αντωνόπουλος Μ. -Κριεμπάρδης Γ. Ο.Ε.» στη θέση ΄΄ΓΛΥΦΑΔΑ΄΄ της
  Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
 22. Χορήγηση έγκρισης εισόδου -εξόδου οχημάτων εγκαταστάσεων της «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.»
  στη περιοχή ΄΄ΚΡΗΤΙΚΑ΄΄ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
 23. Τροποποιηση και παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. 13674/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συμβατικής αξίας 149.938,00€
  (συμπεριλαμβανομέου του ΦΠΑ) .
 24. Τροποποίηση της εγκεκριμμένης μελέτης που αφορά το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
  ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Α.Μ. 07/2021.
 25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022.
 26. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 144/2022.
 27. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» Α.Μ.
  28/2022.
 28. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ
  – ΛΕΧΑΙΟΥ» Α.Μ. 55/2021 .
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» αριθμ. μελέτης 08/2020
 30. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗ» Α.Μ. 29/2021.
 31. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
  ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ. μελ. 13/2019 με αριθμό σύμβασης 24337/2020.
 32. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ
  ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ» Α.Μ. 54/2021 με αριθμό σύμβασης 26943/2021.
 33. Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπής παραλαβής γενικών
  υπηρεσιών για το έτος 2024.
 34. Κοπή ή μη δένδρων (φοινικοειδών) στο Δημοτικό Σχολείο Κλένιας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ